Logo

Speak up

Take chances

Respect diversity

Seize the moment

Think out of the box

Do something amazing

Be the change you wish to see

हाम्रो अद्वितीय विशेषताहरु?

  • विद्‌यार्थी
  • 263
  • विद्‌यार्थी प्रति कक्षा
  • 24
  • शिक्षक
  • 33
  • शिक्षक विद्‌यार्थी अनुपात
  • 11:1

स्कूल क्रियाकलापको गहिरोपन

सन्देश छोड्नुहोस