Logo

पाठ्यक्रम


निम्न माद्यामिक विद्यालय: कक्षा १ - ५

क्र.सं. विषय कूल अध्यापन घन्टा पूर्णाङ्क
नेपाली १००
अङ्ग्रेजी १००
गणीत १००
सामाजिक शिक्षा र सृजनात्मक कला १००
स्थानीय विषय १००
विज्ञान , स्वा्स्थ्य र शारीरिक शिक्षा १००

क्र.सं. विषय कूल अध्यापन घन्टा पूर्णाङ्क
नेपाली १००
अङ्ग्रेजी १००
गणीत १००
सामाजिक शिक्षा ७५
सृजनात्मक कला २५
वातावरण र विज्ञान ५०
स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा ५०
स्थानीय विषय / मातृभाषा १००

माद्यामिक विद्यालय: कक्षा ६ - ८

क्र.सं. विषय कूल अध्यापन घन्टा पूर्णाङ्क
नेपाली १००
अङ्ग्रेजी १००
गणीत १००
वातावरण र विज्ञान १००
स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा १००
सामाजिक शिक्षा र जनसंख्या शिक्षा १००
नागरिक र नैतिक शिक्षा १००
पेशा १००
भाषा कम्प्युटर र अन्य १००

उच्च माद्यामिक विद्यालय: कक्षा ९ - १०

क्र.सं. विषय कूल अध्यापन घन्टा पूर्णाङ्क
नेपाली १००
अङ्ग्रेजी १००
विज्ञान १००
गणीत १००
सामाजिक शिक्षा १००
वातावरण जनसंख्या र स्वास्थ्य १००
ऐच्छिक प्रथम : ऐच्छिक गणीत * १००
ऐच्छिक द्वितीय : कम्प्युटर विज्ञान ** १००

सन्देश छोड्नुहोस