Logo

Open House Session

Speak up

Take chances

Respect diversity

Seize the moment

Think out of the box

Do something amazing

Be the change you wish to see

हाम्रो अद्वितीय विशेषताहरु?

  • विद्‌यार्थी
  • 263
  • विद्‌यार्थी प्रति कक्षा
  • 24
  • शिक्षक
  • 35
  • शिक्षक विद्‌यार्थी अनुपात
  • 11

स्कूल क्रियाकलापको गहिरोपन

सन्देश छोड्नुहोस